top of page
mukarnas-logo-Ps.png

MUKARNAS SPA RESORT HOTEL

Resim1.jpg

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
1 MAYIS 2024

İÇİNDEKİLER                                                                                                                                               Sayfa

İÇİNDEKİLER.....................................................................................................................................................................................................................iii

KISALTMALAR..................................................................................................................................................................................................................x

TABLO LİSTESİ..............................................................................................................................................................................................................xii

KATILIMCILAR.............................................................................................................................................................................................................xiii

1.  GİRİŞ...................................................................................................................................................................................................................................1

2.  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ UYGULAMALARI....................................................................................................................3

3.  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ........................................................................................................................................................4

4.  KÜLTÜR ve MİRAS..............................................................................................................................................................................................5

5.  ÇEVRE YÖNETİMİ................................................................................................................................................................................................5

5.1. Çevreye Duyarlı ve Verimli Satın Alma...............................................................................................................................5

5.2. Su ve Atık Su Yönetimi ..........................................................................................................................................................................6

5.3. Atık ve Tehlikeli Madde Yönetimi...............................................................................................................................................7

5.4. Enerji Yönetimi................................................................................................................................................................................................8

6.  ÇALIŞMA HAYATIMIZ.......................................................................................................................................................................................9

6.1. İşe Alım Süreci...................................................................................................................................................................................................9

6.2. Çalışan ve İnsan Hakları....................................................................................................................................................................10

6.3. Eğitim ve Kariyer Yönetimi...............................................................................................................................................................11

6.4. Organizasyonlar ve Sunduğumuz İmkanlar..............................................................................................................12

7.  RİSK ve KRİZ YÖNETİMİ.................................................................................................................................................................................12

8.  DOĞRULAMA, RAPORLAMA ve İLETİŞİM.....................................................................................................................................14

9.  ÇEVRE EYLEM PLANI SEZON DEĞERLENDİRMESİ.................................................................................................................16 -18

KISALTMALAR

SYS          : Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

GSTC      : Global Sustainable Tourism Council (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi)

GSTC-D : Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi Destinasyon Kriterleri

TR-1         : Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri

TGA         : Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı

UNEP       : United Nations Environmental Programme (Birleşmiş Milletler Çevre Programı)

UNWTO  : World Tourism Organization (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü)

ÇED         : Çevresel Etki Değerlendirme

ASAT       : Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü

CO2        : Karbon Dioksit

LNG         : Liquid Natural Gas (Sıvı Doğal Gaz)

EU            : European Uniıon (Avrupa Birliği)

KYS          : Kalite Yönetim Sistemi

YKT          : Yönetim Kurulu Temsilcisi

DF            : Düzeltici Faaliyet

GMY        : Genel Müdür Yardımcısı

KM           : Kalite Müdürü

GM          : Genel Müdürlük

KL             : Kalite

AN            : Animasyon

Bİ              : Bilgi İşlem

DP            : Depo

FB             : Yiyecek ve İçecek (Servis)

FO            : Ön Büro

GR            : Guest Relation (Misafir İlişkileri)

GV            : Güvenlik

HK             : Housekeeping (Kat Hizmetleri)

İK               : İnsan Kaynakları

MH            : Muhasebe

MT             : Mutfak

SA              : Satın Alma

SP               : Satış Pazarlama

TK               : Teknik Servis

GT              : Görev Tanımı

FR               : Form

TL                : Talimat

PL                : Plan

LS                : Liste

PR                : Prosedür

YGG            : Yönetim Gözden Geçirme

POSI            : Prevention of the Spread of Infection (Enfeksiyonun Yayılmasını Önleme)

TABLO LİSTESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sayfa

Tablo 1: Risk Değerlendirme Tablosu...................................................................................................................................................... 13

Tablo 2: Yönetim Sistemleri Doğrulama Planı..............................................................................................................................14

Tablo 3. Paydaşlar ile İletişim Yöntemi ................................................................................................................................................15

KATILIMCILAR

 1. Mehmet SİRKECİ (YKT)

 2. Fevzi KÜÇÜKER (GMY)

 3. Sinem KOCABAŞ SİRKECİ (Kalite Müdürü)

 4. Kurbanbek MAMYTOV (Ön Büro Müdürü)

 5. Valentina PIKALOVA (Guest Relation Müdürü)

 6. Lale Meral KADAİF (Muhasebe Müdürü)

 7. Arif SEZGİN (Executive Chef)

 8. İbrahim DEMİRKAYA (F&B Müdürü)

 9. Ahmet KANTEKİN (İnsan Kaynakları Müdürü)

 10. Mustafa YAMAN (SPA Müdürü)

 11. Mesut KIZILDAĞ (Gece Müdürü)

 12. Mehmet DESDİ (Güvenlik Müdürü)

 13. Burak ÇİÇEKÇİ (Animasyon Müdürü)

 14. Ahmet ŞEKER (Teknik Servis Müdürü)

 15. Serkan AYSEL (Bilgi İşlem Müdürü)

 16. Davut ASAN (Satın Alma Müdürü)

Hanife KESKİN (Housekeeping Müdürü)

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nca hazırlanan Brundtland Raporu'nda "Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma" olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik ve sosyal sürdürülebilirlik olmak üzere 3 farklı kavramdan oluşmaktadır. Turizm sektörünün temel bir gerekliliği olan sürdürülebilir turizm; turizmin ayrı bir bileşeni olarak değil, turizmin daha sürdürülebilir bir hale gelmesi ve turizm sektörünün bir bütün halinde çalışması açısından gerekli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir turizmin amacı; turizmin hem toplum hem de çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirerek yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, bölge halkının ve ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda biz de Mukarnas ailesi olarak kendi vazifemizi yerine getirmeyi ve çevresel kaynakların kullanımını en doğru şekilde yapmayı, ekonomik dengeyi, doğal mirası, biyolojik çeşitliliği korumayı, bölgemizdeki sosyo-kültürel yapıya saygı duymayı, kültürler arasındaki hoşgörüyü artırmayı, kültürel miras ile geleneksel değerleri korumayı, bölge halkının ve ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağlamayı, sosyal hizmetler bakımından kazanımlar elde etmeyi, gelir fırsatları yaratarak yoksulluğu azaltmayı hedeflemekteyiz.

1.GİRİŞ

1.1.  Sürdürülebilir Turizmin İlkeleri ve Amacı

Resim2.jpg

Sürdürülebilir turizm sadece “çevreye duyarlı olma” hedefi ile sınırlı olmayıp çok daha geniş bir alana yayılmaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), sürdürülebilir turizm ilkelerine 12 başlıkta yer vermektedir.

1.   Ekonomik süreklilik: Turizm girişimlerinin büyümeye devam ederek uzun vadeli fayda sunabilmeleri için sürekliliklerini ve rekabet edebilirliklerini sağlamak.

2.   Yerel kalkınma: Ziyaretçilerin yerel harcama oranını artırıcı faaliyetleri destekleyerek turizmin ev sahibi destinasyona katkısını çoğaltmak.

3.   İstihdam kalitesi: Irk, cinsiyet, engellilik gibi konularda ayrımcılıktan uzak durulmasını sağlayarak mesleki uzmanlaşmaya destek olmak, ücret ve hizmet kalitesini iyileştirmek, turizm ile yaratılan istihdamın sayısını ve kalitesini artırmak.

4.   Sosyal katılım ve toplumsal cinsiyet eşitliği: Gerek ekonomik gerek sosyal anlamda turizmden elde edilen faydanın, genele adil bir şekilde dağıtılmasına çalışmak.

5.   Ziyaretçi memnuniyeti: Irk, cinsiyet, engellilik, yaş gibi herhangi bir konuda ayrımcılık yapılmaksızın ziyaretçilere; güvenli, tatmin edici, sürdürülebilir, yenilikçi bir deneyim sunmak.

6.   Yerel kontrol: Yerel yönetimin; planlama, yönetim, uygulama süreçlerinde diğer turizm paydaşları ile istişare içinde olmasını sağlamak; turizmin bölgedeki gelişimi konusunda yerel yönetimleri ilgili aşamalara dahil ederek yetkilerini artırmak.

7.   Toplumsal refah: Sosyal bozulmaya ve istismara sebep olmadan, yerel halkın sosyal yapı ve imkanlara, yaşam destek sistemlerine erişimlerini sağlamak; böylece yaşam kalitelerini korumak ve iyileştirmek.

8.   Kültürel zenginlik: Ev sahibi toplumların kültürlerine, geleneklerine, ayırt edici özelliklerine, tarihsel miraslarına saygı duymak ve değerlerini koruyarak artırmak.

9.   Fiziki bütünlük: Kentsel ve kırsal alanlardaki kaliteyi korumak, iyileştirmek; bu alanların fiziki ve görsel açıdan bozulmalarına engel olmak.

10.  Biyolojik çeşitlilik: Doğal alanların, yaşam alanlarının, yaban hayatının ve türlerin korunmasına destek olmak; olası zararı en aza indirmek.

11.  Kaynakların verimli kullanımı: Turizm tesisleri ile hizmetlerinin gelişiminde ve işletmesinde; sınırlı ve yenilemeyen kaynakların kullanımını en aza indirmek.

12.  Çevresel etki: Turizm işletmelerinden ve ziyaretçilerden kaynaklanan hava, su, kara kirliliğini ve atık üretimini mümkün olan en az seviyeye indirmek; yöre halkını, işletme çalışanlarını, ziyaretçileri “çevresel etki” konusunda bilgilendirerek “sorumlu işletme”, “sorumlu turist” kavramlarını yaygınlaştırmak.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ UYGULAMALARI

Resim3.jpg

Kullandığımız doğal kaynakların, etkileşimde olduğumuz yakın çevre ve bölgenin, çalışanlarımız ile oluşturduğumuz Mukarnas ailemizin, başarımıza ve misafirlerimize yaşattığımız deneyimlere büyük bir etkisi olduğunun bilincinde olarak her süreçte sorumluluklarımızı gözden geçirmeyi bir yönetim anlayışı olarak benimsemekteyiz.

Bu doğrultuda doğamızı daha fazla korumayı, kültürel mirasımıza sahip çıkmayı, kaynaklarımızı daha tasarruflu kullanmayı, paylaşıma ve yardımlaşmaya önem vermeyi, çalışanlarımızdaki aidiyet duygusunu arttırmayı, hep birlikte ve öğrenerek gelişmeyi, adil ve eşitlikçi bir bakış açısında olmayı, bulunduğumuz bölge halkı ile daha fazla iletişim içinde olmayı, bulunduğumuz bölgeyi kalkındırma fırsatlarını yakalamayı hedefliyor ve bu doğrultuda iş süreçlerimizi planlıyor, sonuçları analiz ediyor ve mevcut durumumuzu her geçen gün iyileştirmeyi hedefliyoruz.

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Sürdürülebilirlik Politikamız şirketimizin bu konudaki taahhüdü mahiyetindedir. Bu noktadan hareketle tüm yönelimlerimiz bu niyet ve istikamette olacaktır.

 • Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini ve süreçlerimizden kaynaklı atıklarımızı en aza indirgemeyi hedefleyerek doğal çevremizi ve ekolojik süreçleri korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini yerine getirmekteyiz.

 • Atıklarımızı kaynağından azaltmayı ve mümkün olduğu kadar geri kazanmayı hedeflemekteyiz.

 • Çevre ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmekteyiz.

 • Sağlık, güvenlik, işgücü ve çevresel konularda dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yerel/bölgesel, ulusal ve uluslararası tüm yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmekteyiz.

 • Çevremizi korumanın öneminin bilincinde ve bu doğrultuda tüm paydaşlarımızı bilgilendirmekteyiz.

 • Misafirlerimizi, çalışanlarımızı ve diğer tüm ilgili taraflarımızı çevre ve sosyal sorumluluklarımız hakkında bilinçlendirmekte ve bu doğrultuda onlarla birlikte hareket etmekteyiz.

 • Bulunduğumuz bölgede yerel istihdamı arttırmakta, doğal yaşamı korumakta ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi almaktayız.

 • Tüm tedarikçi seçimlerimizde ve satın alma süreçlerimizde çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçilere ve ürünlere öncelik vermekteyiz.

 • Özel korumalı gruplarımızı ve/veya diğer savunmasız gruplarımızı ticari, cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşı korumaktayız. Bu bağlamda, tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmekte ve bu grupların güvenliğinden emin olmaktayız.

 • Tesis bünyesindeki tüm alanlara ve faaliyetlere fiziksel engelli ve diğer özel ihtiyaçları olan kişiler için erişebilirlik sağlamaktayız.

 • İşletmemizde, engelli, kadın ve/veya yabancı uyruklu tüm çalışanlarımıza eşit imkanlar sağlamaktayız. Uluslararası hizmet veren bir işletme olarak misafirimiz, çalışanlarımız veya diğer paydaşlarımız için milliyet, cinsiyet, ırk, dil vb. ayrımı yapmak çalışma prensibimize aykırıdır.

 • İşletmemizin bakışı, tüm çalışanlarımız da dahil olmak üzere büyük bir aile olmaktır. Bu doğrultuda, tüm çalışanlarımızın görüşleri, şikayetleri ve yorumları bizim için çok değerlidir. Üst yönetim ile doğrudan iletişime geçebilmelerini ve sorunları çözümlenerek daha huzurlu ve verimli çalışma ortamını sağlamaktayız.

 • Geleneksel ve çağdaş kültürün otantik unsurlarına önem vermekteyiz. Bunu kapımızda ve diğer tüm genel alanlardaki sergilediğimiz tasarımdan, operasyondan, dekorasyondan veya sunduğumuz yemeklerde ve/veya içeceklerde de yansıtmaktayız.

                                                                                                                                                             YÖNETİM KURULU TEMSİLCİSİ

                                                                                                                                                                           MEHMET SİRKECİ

4. KÜLTÜR ve MİRAS

Büyük Selçuklu Devleti ve beylikler devrinde yapılan Sivas Şifaiye Medresesi (1217), Kayseri Hunat Hatun Medresesi (1238), Diyarbakır Ulucami (1240), Erzurum Hatuniye Medresesi (1253), Konya Sahip Ata Medresesi (1258), Sivas Gök Medrese ve Çifte Minareli Medrese (1271) gibi önemli eserlerde mukarnaslar taç kapılarda, mihraplarda, nişlerde kullanılmıştır. Biz de bu önemli mimari motifi logomuza ve giriş kapımıza yansıtarak tüm misafirlerimizin ve paydaşlarımızın görmesini ve bilgilenmesini sağladık.

Mukarnas ailesi olarak yurtiçi ve yurt dışı fuar organizasyonlarında Antalya ve Alanya’nın tanınması için çalışmalar yürütüyoruz.

Büfelerimizde yerel lezzetleri ön plana çıkarıyor, misafirlerimizin yöresel lezzetlerimizin deneyimlemesini sağlıyoruz.

5. ÇEVRE YÖNETİMİ

Çevre Mevzuatı kapsamındaki sorumluluk alanlarımız ile ilgili gereklilikleri, işletmemizin sözleşmeli ve yetki sahibi Onat Çevre danışmanlık firması ile yürütülmekte ve tüm süreçlerimiz resmi çevre görevlimiz kontrolünde ilerlemektedir. Ayrıca tesis içindeki uygulamalar ve ihtiyaçlar sürekli olarak Çevre ve Sürdürülebilirlik Temsilcimiz tarafından takip ve kontrol edilerek raporlanır.

5.1 Çevreye Duyarlı ve Verimli Satın Alma

Resim4.jpg

  Satın alma süreçlerimizde izlediğimiz yol ve sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda yaptıklarımız aşağıda madde madde açıklanmaktadır.

    Ürünlerin satın alınması yapılırken Satın Alma İşleyiş Talimatında belirtildiği gibi çevre dostu ve sürdürülebilir çevreyi destekleyen tedarikçiler ile iş birliği yapılmasına ve ayrıca çevre dostu ürünlerin satın alınmasına önem verilmekteyiz.

·   Yiyecek ve içecek alımlarındaki ambalaj malzemelerinin geri dönüşümlü olmasına önem verilmekteyiz.

·   Satın almalarda Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) belgesine veya uluslararası platformda kabul edilmiş bir çevre sertifikasına sahip tedarikçilere öncelik verilmekteyiz.

   Bölgemizde bulunan tedarikçi firmalar ile çalışılıp bölgemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktayız. Onaylı tedarikçi listemizdeki firmaların %96’sı bulunduğumuz bölgede hizmet vermektedir.

·  Yerel firmalara öncelik vererek tedarik sürecinde teslimat araçlarından kaynaklı doğaya salınan CO2 (Karbon Dioksit) gazını minimize ederek çevreye yapılan olumsuz etkiyi azaltmaktayız.

·   Satın almalarda mümkün olduğunca büyük ambalajlı ürün tedariğini önceliğimiz olarak kabul etmeyiz. Böylece fazla ambalaj atığı oluşumunu engellemeye çalışmaktayız.

5.2 Çevreye Duyarlı ve Verimli Satın Alma

Tesisimiz şebeke suyu ve sondaj suyu kullanılmakta olup, aktif bir su şartlandırma sistemimiz mevcuttur. Su depolarımızdan tesisimizin her köşesine dağıtımı yapılan su, içme suyu kalitesinde olup günlük, haftalık ve aylık ölçüm ve analizler ile takip edilmektedir. Sistemdeki su tüketimi sayaçlar sayesinde okunarak, tüketim raporlarına işlenmektedir.

Kullanım sonucu açığa çıkan atık sular ASAT hattına bağlı olup, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı ile belgelenmektedir.

Otelimizin içme-kullanım suyu tüketim değerleri aynı zamanda atık-su değerlerini de temsil etmektedir. Aynı miktarda su için ASAT’a atık su bedelleri ödenmektedir.

Su tüketimimizi minimize etmek adına tesisimizde yaptığımız girişimler aşağıda belirtilmektedir.

·       Su tasarrufu sağlamak için musluklara perlatör takılarak su tüketimimizi azalttık.

·       Oda ve genel alan tuvaletlerindeki rezervuarlar çift butonlu su tasarrufludur.

·   Su sızıntılarına hızlı müdahale edilmesi konusunda personelimize düzenli olarak eğitim vermekte ve sürdürülebilirlik bilincinin benimsenmesini sağlamaktayız.

·    Odalarımızda ve genel alanlarda sticker yardımı ile misafirlerimizi su tasarrufu yapmaları konusunda yönlendirmekteyiz.

·    Düşük debili özel musluklar ve duş başlıklarının yanı sıra, fotoselli musluklar kullanarak gereksiz su kullanımının önüne geçmekteyiz.

·        Doğa ile uyumlu bahçemizi damlama ve sprink sulama sistemi ile sulamaktayız. Sprink sulama sistemimiz otomasyona bağlı olarak belirli zaman aralıklarında çalışmaktadır. Bu sayede su tüketimi minimize edilmektedir.

·     Odalarda havlu ve çarşaf değişimi misafir talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu konuda misafirlerimize bilgi verilmektedir. Misafirin talebi olmaması halinde iki günde bir değişim yapılmaktadır.

5.3 Çevreye Duyarlı ve Verimli Satın Alma

Otelimizde, tehlikeli ve tehlikesiz sınıfındaki atıklarımız kaynağında ayrışıma tabi tutularak çöp odamızda teslimatı yapılana dek muhafaza edilmektedir. Atıklarımızın tamamı yasal yollar ile lisanslı firmalara teslim edilmektedir. Atık miktarını azaltmak amacı ile kullanılan sarf ürünlerinde, üretilen yiyecek miktarında, kullanılan kimyasal ve tehlikeli madde miktarında kontrol önlemleri geliştirilmektedir.

Atık yönetimini kontrol altında tutmak için yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir.

·       Hijyen ve misafir memnuniyetinde ödün vermeden kimyasal kullanımını minimum düzeye düşürmek için her yıl personelimize kimyasal kullanımı ve hijyen konularında eğitim vermekteyiz.

·       Housekeeping, FB, Mutfak departmanlarının kullandığı kimyasalları tedarik ettiğimiz firma ile ortak olarak gramaj çalışması yapmakta, personelleri bu konuda eğitmekte ve aylık olarak tüketimler takip edilmektedir.

·       Mutfak ve genel alanlarımıza Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun renkli atık ayrışım kovaları tedarik ederek atık çeşidi ile kova ve poşet rengini belirleyerek atığın merkezinde ayrışım yapılmasını sağlamaktayız.

·       Mutfakta kullanılan atık yağlarının geri dönüşüme gönderilmesini sağlamaktayız.

·       Mutfaktan çıkan yumurta kabuklarını, çay posalarını gübre olarak kullanmaktayız.

·       Cam, kağıt, plastik ve yiyecek atığının geri dönüşümü için Alanya Belediyesinin geri dönüşüm araçları tarafından atıklarımızın alınması sağlamaktayız.

·       Misafirlerimizi, atık ayrışımı yapmaları için yönlendirmekteyiz.

·       Otelimizde ömrünü tamamlamış atık piller için pil kutusu yer almaktadır.

·       Otelimizde mutfak ve restoranlarımızdan çıkan yiyecek atıklarımızı (geri dönüşümde imha edilen miktarı) ölçmekteyiz.

·       Tek kullanımlık kağıt amerikan servisi yerine çok kullanımlı amerikan servis veya runner kullanımına geçtik.

·       Guestranet sistemine geçerek kağıt anketten online anket doldurmaya başladık.

·       200 ml kutu ayran kullanımını iptal ederek ayranı kendimiz yaparak soğuk içecek dispenseri ile ayran servisi yapmaya başladık.

·       500 ml pet şişe su tüketimini minimize etmek için barlarımıza, personel alanlarımıza ve mini club’a şebeke hattına bağlı arıtma sistemli sebiller yerleştirdik.

·       Ön Büroda Rezervasyon işleminde kullanılan formlar; Rezervasyon Formu (2 adet) ve Proforma Fatura yazma işlemini iptal ederek tek bir Rezervasyon Formu yazdırarak kağıt atığının minimize edilmesini sağladık.

·       KVKK Formu ve Rezervasyon Formu olmak üzere 2 adet formu tek bir formda birleştirerek kağıt atığını minimize ettik.

·       Sarf malzemelerimizin tüketimlerini 2021,2022 ve 2023 yılı olarak Tüketim Raporumuzda inceledik ve 2023 yılında tüketilen sarf malzemelerimiz için belirlediğimiz %5 oranında azalışı aşağıdakileri uygulayarak gerçekleştirdik.

o   Oda bukletlerinde diş setini sadece isteyen misafirlere vermeyi,

o   Barlarda her içeceğe pipet konulmamasını ve sadece isteyen misafirlere pipet verilmesini,

Büfe süslerinde kullanılan sarf malzemelerin (kürdan vb.) azaltılmasını

5.4 Enerji Yönetimi

Otelimiz çok çeşitli enerji kaynaklarının ve birçok teknolojinin bir arada kullanıldığı bir tesistir. Enerji verileri farklı yöntemlerle kaydedilir ve düzenli olarak raporlanmaktadır. Yapılan analizler ile takip edilen enerji verileri Muhasebe ve Üst Yönetim tarafından değerlendirilir. Otelimizde kullanılan enerji kaynakları; LNG, elektrik, motorin 2000 (jeneratör), benzin-araç, motorin-araç, reso jel yakıt (büfe), Tupgaz 12 kg (gözleme, show) çeşidindedir.

Enerji tüketimini minimize etmek için yaptığımız çalışmalar aşağıdaki gibidir.

·Elektrik tasarrufu konularında tüm personelimizi düzenli olarak eğitmekte ve misafirlerimizi elektrik tasarrufu yapmaları için teşvik etmekteyiz.

·Otelimizin bünyesindeki aydınlatmaların %90’ı ve daha fazlası enerji tasarruflu aydınlatmalar ve led ampullerden oluşmaktadır.

·Genel mekanların ve personel alanlarının bir kısmında sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır.

·Tüm odalarımızdaki balkon kapıları açıldığı anda klimaları kapatan switch sistemimiz mevcuttur.

·Verimli, tasarruflu, çevreci, yeni teknoloji ürünlerinin tedarik edilmesini sağlayarak enerji değerinde pozitif etki yaratmayı amaçlamaktayız.

·Çamaşırhanedeki tüm motorlar frekans konvektörlüdür.

·2019 yılında Amphi Tiyatroda bulunan mevcut spotlar elektrik tasarruflu spotlar ile değiştirilmiştir. Bu değişim sonucunda “5400 W/saat” tasarruf etmekteyiz.

·2021 yılında yapılan çalışmalar sonucu tesisimizdeki tüm mevcut havuz aydınlatmaları, elektrik tasarruflu aydınlatmalar ile değiştirilmiştir. Bu değişim sonucunda “9000 W/saat” tasarruf etmekteyiz.

Enerji tüketimini azaltma projeleri geliştirerek her yıl daha az enerji tüketimine ulaşmayı hedeflemekteyiz.

6. ÇALIŞMA HAYATIMIZ

Mukarnas ailesi olarak bizi biz yapan en önemli kaynağımız personelimizdir. Bunun bilincinde olarak sosyal ve yan hakları, performans yöntemleri, ödüllendirilmeleri, eğitim ve kariyer yönetimi, çalışan güvenliği gibi konular daima önceliğimizdir.

6.1 İşe Alım Süreci

İşe alım işlemlerinde adil, ayrım yapmayan, objektif ve genel yetenek değerlendirmelerinin yapıldığı bir mülakat süreci uygulanmaktadır. Personelimizin, bölge halkından olmasına dikkat ediyoruz. Bu yaklaşımımız ile bölgemiz içerisinde ekonominin canlanmasına katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Ayrıca stajyerlere de çalışma imkanı sunuyoruz. Böylelikle turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi edinmelerini sağlıyoruz.

Personelimizin kişisel bilgileri ile ilgili gizlilik haklarına ve itibarına saygı duyulmaktadır. Personelimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini koruma yükümlülüğü çalışanımızın şirketimiz ile ilişiğini kesmesi durumunda da devam eder, yasal olarak gerekmedikçe aile fertleri ve arkadaşları dahil hiç kimse ile paylaşılmaz.

6.2 Çalışan ve İnsan Hakları

Otelimizde personelimizin memnuniyeti önceliğimizdir. Bu bakış açısı ile başta yasal haklarının sağlanmasına ek olarak personelimizin çalışma ortamı, psikolojisi, öz motivasyonu gibi kısacası tüm konforunun sağlanması Üst Yönetimimizin sorumluluğu dahilindedir.

Personel lojmanımız bu haktan faydalanmak isteyen tüm personelimizin kullanımına açıktır.

Otelimiz bünyesinde yabancı uyruklu çalışanlarımızın tüm özlük işlemleri, yasal prosedürleri İnsan Kaynakları Müdürümüz tarafından aynı özen ile takip edilmekte ve otel içerisinde tüm çalışanlarımıza eşit imkanlar sunulmakta ve milliyet, ırk, dil vb. ayrımı yapılmamaktadır. Temel prensibimiz hiç kimsenin cinsiyet, din, dil ve ırk konularında ayrımcılığa maruz kalmamasıdır. İK departmanı tarafından verilen oryantasyon eğitimlerinde de bu konu anlatılmakta ve personelin benimsemesi sağlanmaktadır. Ayrıca çalışan hakları ve bu konuya verilen önem İK Departmanı tarafından yapılan Oryantasyon eğitimlerinde vurgulanmaktadır.

Değişik vardiyalarda çalışan personelimizin ulaşımını servis araçlarımız ile ücretsiz olarak sağlamaktayız. Çalışma saatlerine göre programı düzenlenen servis araçlarımız Manavgat, Okurcalar ve Lojman hattında taşıma yapmaktadır.

Çalışanlarımız için personel yemekhanesinde çıkan tüm yiyecekler ücretsizdir. 14 günlük menüler dâhilinde en az 4 farklı çeşit; çorba, yemek, salata çeşitleri ve tatlı / meyve sunulmaktadır.

Otelimizde çalışanlarımızın faydalanabildiği revir bulunmaktadır. Revir de 10:00-19:00 arası hemşiremiz hizmet vermekte ve haftanın belirli günlerinde İşyeri Hekim’inden ücretsiz destek almaları sağlanmaktadır.

Tüm çalışanlarımız için iş üniformaları ve iş ile ilgili giyilen her türlü giysi ücretsiz olarak temizlenmekte ve steril olarak teslim edilmektedir.

Otelimizde tüm çalışanlarımızı şikayet ve önerileri bizim için çok değerlidir. Bu doğrultuda yılda 3 defa personel memnuniyeti anketi yapmaktayız. Anket sonuçları ve yazılan her bir öneri dikkatle kayıt altına alınarak Üst Yönetime raporlanmaktadır. Üst Yönetim ise anket sonuçları,  gelen şikayetler ve öneriler doğrultusunda alınması gerek aksiyonları belirler ve gerçekleşmesini sağlar.

6.3 Eğitim ve Kariyer Yönetimi

Resim5.jpg

Otelimizde Departman Müdürleri tarafından her sezon başı eğitim planları oluşturularak İnsan Kaynakları departmanına teslim edilmektedir.  Eğitim planları doğrultusunda tüm eğitimler sezon boyunca gerçekleştirilip Eğitim Katılım Listesine kayıt edilmektedir. Eğitimlerimiz iç ve dış kaynaklı yapılmaktadır. Verilen eğitimler ile personelimizin yetkinliği ve bilgi düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir. 

Otelimizde yıllık verilen eğitimler aşağıdaki gibidir;

·     Oryantasyon eğitimleri

·     İş başı eğitimleri

·     İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

·     İlkyardım eğitimleri

·     Yangın eğitimleri

·     Yönetim sistemleri eğitimleri (Kalite, Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemleri)

·     Hijyen ve Gıda Güvenliği Eğitimleri

·     Yönetimsel Eğitimler

·     Kişisel Gelişim Eğitimleri

·     İnsan Hakları, Kadın ve Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı Eğitimleri

·     Misafir Memnuniyeti Eğitimleri

·     Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Eğitimleri

·     Kaynakları Koruma Eğitimleri

 

Çalışanlarımızı eğitimlerle ve kariyer yönetimi programları ile desteklemekteyiz. Çalışanlarımızı mümkün olduğunca yetiştirerek ihtiyaç duyulan pozisyonları kendi bünyemiz dâhilinde karşılamaya çalışmaktayız.

6.4 Eğitim ve Kariyer Yönetimi

Resim6.jpg

Her sezon ortasında, sezonun yorgunluğunu atmak ve motivasyonumuzu arttırmak için personellerin istek ve arzuları doğrultusunda tüm personel için aktivite günleri düzenlenmektedir.

Her ay doğum günü olan çalışanların doğum günü kutlaması bir parti ile yapılmakta ve pasta kesilmektedir. Departman müdürlerimizin doğum günleri ise gününde diğer tüm departman müdürleri ile birlikte pasta kesilerek kutlanmaktadır.

Ayrıca personellerimize ve paydaşlarımıza marka işbirliklerimiz ile avantaj sağlamaktayız.

Bu sezon sonunda ise personellerimiz için her yıl düzenlediğimiz veda partisinde personellerimize “5 yıllık, 10 yıllık ve 15 yıllık personelimiz” plaket ödüllerini vermeyi planlıyoruz.

 

7. RİSK ve KRİZ YÖNETİMİ

Günümüze kadar yaşadığımız krizler, 2020 küresel koronavirüs pandemisi gibi sağlık tehditleri, deprem ve sel gibi doğal afetler, siyasi huzursuzluk ve terör saldırıları dahil olmak üzere birçok biçimde ortaya çıktı. Bu tür riskler ve krizler, tesisimiz, destinasyonlar ve sektörde çalışan tur operatörleri için önemli tehditler oluşturdu.

Krizler, hem destinasyonun imajı hem de ziyaretçi sayısı açısından bir destinasyon üzerinde uzun vadeli olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bir kriz meydana geldiğinde riskin nasıl yönetileceğini planlamak ve anlamak ve öngörülemeyen olaylardan kaynaklanan sorunlarla başa çıkmak, bir krizin işletmemiz üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmenin anahtarıdır.

Yine de iyimser olmak için nedenler var. Geçmiş olaylar, turizm endüstrisinin dayanıklı olduğunu göstermiştir ve turistlerin afet geçtikten sonra etkilenen bölgelere seyahatlerine devam etmeye istekli olduğunu gösteren çok sayıda kanıt vardır. İyi hazırlanmış ve krizi yönetmek için en iyi stratejileri uygulayarak krizlerden sağ çıkmayı mümkün kıldık ve en kısa sürede ziyaretçileri tekrar ağırlamaya başladık.

Risklerimizi ve krizleri tanımlarken tanımladığımız her risk için, Tablo 1’de gösterildiği gibi, olayın gerçekleşme olasılığını ve olası sonuçlarını değerlendiren ve derecelendiren bir 5x5 matrisi oluşturduk. Risklerimizi analiz edip değerlendirdikten sonra risklerimizi nasıl iyileştirebilir ve uzun vadeli olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması için nelerin yapılması gerektiğine karar verip, alınması gereken aksiyonları hayata geçirmeye çalışmaktayız.

Tablo 1: Risk Değerlendirme Tablosu

riskd.jpg

8. DOĞRULAMA, RAPORLAMA ve İLETİŞİM

Üst Yönetim, yönetim sistemlerinin sürekli geliştirilmesini sağlamaktadır. Gıda Güvenliği yönetim sisteminin güncelliği için, gıda güvenliği ekibinin kurulmasını sağladı. Senede en az 1 kez Gıda Güvenliği Ekip Toplantısı yapılmaktadır. Bu toplantıda tüm dokümanlar ve prosesler gözden geçirilmekte ve güncelliği kontrol edilmektedir. Ayrıca kalite yönetim sistemimizin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği sürekli olarak kontrol edilmekte ve iyileştirilmektedir. Analiz ve değerlendirme sonuçları aylık olarak, 3. taraf denetim raporları ve misafir anket sonuçları sürekli iyileşmenin parçası olarak ihtiyaç ve fırsatların belirlenmesinin tayini için değerlendirilmektedir.

2018 sezon başından günümüze kadar tüm anketler, tüm istek/şikayetler elektronik Guestranet sistemi ile kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca Guest Relation ile yüz yüze yapılan görüşmeler Guest Contact formunda kayıt altına alınıp günlük olarak üst yönetime raporlanmaktadır. Online web sitlerine düşen yorumlar ise aynı şekilde Guest Contact formunda yer alan web yorumları sayfasına kayıt edilmektedir. Anketler Sezon başından itibaren gerçekleşen tüm geri beslemeler YGG toplantısında incelenmektedir.

Yönetim sistemlerinin performansının sürekli iyileştirilmesi ve izlenmesi için Tablo 2’de bahsedilen Doğrulama Planına uyulmaktadır.

Tablo 2: Yönetim Sistemleri Doğrulama Planı

dogrulama.jpg

Doğrulama planına bağlı olarak analiz sonuçları, dış denetim raporları ve/veya bulgular (sözel olarak paylaşılan), 3. taraf kontrol raporları aylık olarak incelenmektedir. Gerekli aksiyonlar bu doğrultuda alınmaktadır. Misafir anket sonuçları haftalık olarak üst yönetim tarafından tüm departmanlar ile paylaşılmaktadır. Herhangi bir olumsuzluğun tespitinde, Yönetim toplantısında haftalık olarak konuşulmaktadır. Ayrıca tüm ekipmanların kalibrasyonu yapılmış ve Kalibrasyon Takip Listesine kaydedilmiştir. Ek olarak, Satın Alma Genel Şartnamede tanımlanan riskli sınıfında bulunan tüm tedarikçilerimiz denetlenmiştir. 

Sürdürülebilir turizm doğrultusunda paydaşlarla etkin ve çift yönlü iletişim büyük önem taşımaktadır. Paydaşlarımız ile farklı iletişim yöntemleri belirleyerek iş birliğimizi kuvvetlendiriyor ve sektörel gelişime katkıda bulunuyoruz. Tablo 3’de paydaşlarımız ve iletişim yöntemimiz tanımlanmaktadır.

Tablo 3. Paydaşlar ile İletişim Yöntemi

iletisim.jpg

9. ÇEVRE EYLEM PLANI SEZON DEĞERLENDİRMESİ

Resim7.jpg

Günümüzde dünyanın her köşesindeki turizm destinasyonları bir şekilde felaket yaşamaktadır. Dünya turizm sektörü bir dizi büyük uluslararası olayın sonucu bazı ciddi kayıplar yaşadı. Bu süreçte birçok acente, otel, tedarikçi sektörden çekilmek zorunda kaldı. Geriye ise kriz yönetimini doğru ve aktif olarak yapanlar kaldı. Bir turizm destinasyonunun sürdürülebilirliği, önemli ölçüde değişen piyasa koşullarına uyum sağlama, kaynakları verimli kullanma ve yenilikçi planlama ve geliştirme stratejilerine bağlıdır.  Sürdürülebilir turizm uzun vadeli bir görüşe sahiptir; etik, sosyal ve kültürel olarak uyumlu, ekolojik olarak uygulanabilir ve ekonomik olarak mantıklı ve üretken gereksinimlerdir. Sürdürülebilir turizm sürekli bir süreçtir ve sürekli izleme gerektirir. Gerektiğinde önleyici ve/veya düzeltici önlemlerin uygulanması gerekmektedir.

Bu doğrultuda Mukarnas ailesi olarak "Küresel düşün, yerel hareket et" fikrini benimsemiş ve paydaşlarımızı da bu fikrimize dahil etmeye çalışmaktayız. Yerel istihdamı güçlendirmeyi, yöresel farkındalığı arttırmayı, yerel kaynakları ve imkanları korumayı, tarihi ve kültürel varlıkları korumayı, yörede yardımlaşmayı, bölgenin tanımını sağlayan çalışmaları desteklemeyi ve yöreyi etkileyecek önemli konu ve sorunların çözümlerini sağlamayı otel birlikleri (ALTİD vb.), Alanya ve/veya Antalya belediyesi, Okurcalar muhtarlığı ve resmi makamlar ile görüşüp ihtiyaçları belirleyerek ortak çalışmalar yapmaya çalışmaktayız.  

Ayrıca verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve çevremizi ve toplumumuzu koruyarak daha yaşanabilir bir hale getirmek adına kendi bünyemizde hedefler oluşturmaktayız. Bu hedeflere ulaşmak için her yıl tüm paydaşlarımızı dahil ederek aksiyonlar almakta ve yerine getirilmeleri için elimizden geleni yapmaktayız.

Tüketimlerimizi incelerken 2021,2022 ve 2023 yıllarındaki toplam tüketimler “Tüketim Raporumuzda” kaydedilmiştir. 2021 yılında toplam 150569 geceleme, 2022 yılında da toplam 215839 geceleme ve 2023 yılında toplam 223747,5 geceleme gerçekleşmiştir. Tüm tüketimlerin, kişi başı 2023 yılındaki tüketim miktarları, 2022 yılındaki tüketim verileri dikkate alınarak 2023 yılı için belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamaması ve 2024 yıl sonu için belirlediğimiz hedefler aşağıda belirtilmektedir.

 

ü Su Tüketimi: 2021, 2022 ve 2023 yıllarındaki su tüketimimizi çeşidine göre Su Tüketim Raporumuzda inceledik ve Şekil 1’deki grafikte her yıla ait tüketimler incelenmektedir. 2022 yılında su tüketimimiz kişi başı 0,64 m3/gün’dür. 2023 yılı için personeldeki bilincin daha üst seviyelerde olduğunu kabul ederek su tüketimimizi %5 oranında azaltmayı hedefledik. 2023 yıl sonu tüketim raporu sonucunda kişi başı su tüketimimiz 0,61 m3/gün olup, %4.29 oranında su tüketimimizi azalttığımızı gözlemledik.   2024 yılı için %2 oranında su tüketimimizi azaltmayı hedeflemekteyiz.

ü Elektrik Tüketimi: 2022 yılında toplam 3.110.080,00 kW tüketimi gerçekleşirken, 2023 yılında toplamda 3.109.195,26 kW tüketim gerçekleşmiştir. Tesisimizde 2022 yılı için kişi başı elektrik kullanım miktarı 14,41 kW/gün olarak ölçülmüştür. Tesisimizde 2023 yılı için kişi başı elektrik kullanım miktarı 13,90 kW/gün olarak ölçülmüştür. Enerji tüketimimiz operasyonda yaptığımız değişimler ve bilinçlendirme çalışmaları ile görülmektedir ki %3,56 oranında düşmüştür. 2023 yılında toplam tüketime oranla %3 oranında azaltmayı hedefledik ve hedefimizi gerçekleştirdik. 2024 yılı için elektrik tüketimini olumlu yönde etkileyecek çözümleri gerçekleştirebilirsek %6 oranında elektrik tüketiminde azaltma hedeflemekteyiz.

ü Sarf Malzeme Kullanımı: 2022 yılında toplam 3.671.967,40 adet sarf malzemesi tüketimi gerçekleşirken, 2023 yılında toplamda 3.611.814,02 adet tüketim gerçekleşmiştir. Tesisimizde 2022 yılı için kişi başı sarf malzeme kullanım miktarı 17,01 adet/gün olarak ölçülmüştür. Tesisimizde 2023 yılı için kişi başı sarf malzemesi kullanım miktarı 16,14 adet/gün olarak ölçülmüştür. Sarf malzeme tüketimimiz operasyonda yaptığımız değişimler ve gereksiz kullanımların azaltılması için yapılan personel bilinçlendirilmesi ile görülmektedir ki %5,12 oranında düşmüştür. 2023 yılında toplam tüketime oranla %5 oranında azaltmayı hedefledik ve hedefimizi gerçekleştirdik. 2024 yılı için sarf malzemelerdeki tüketimimizi %8 oranında azaltmayı hedeflemekteyiz.

ü LNG: Tesisimizde 2022 yılı için kişi başı LNG kullanım miktarı 1,11 kg/gün olarak ölçülmüştür. 2023 yılı için kişi başı LNG kullanım miktarı 1,00 kg/gün olarak ölçülmüştür.2022 yılındaki kişi başı tüketim ile 2023 yılındaki kişi başı tüketim incelendiğinde %9,75 oranında bir düşüş gözlenmektedir. 2023 yılında da ortalama tüketim miktarının aynı kalması için mevcut alınan önlemlere ve uygulamalara devam etmeyi hedeflemiştik. Yalnız hedefimizin üstünde bir düşüş gözlenmektedir. 2024 yılı için ise %3 oranında düşüş hedeflemekteyiz.

ü Katı Atık: 2022 yılı ve 2023 yılı atık beyanlarımızı dikkate alarak, 2022 yılında toplam kişi başı atık oluşum miktarı 3,94 kg/gün olarak belirlenmiştir. 2023 yılında ise toplam kişi başı atık oluşum miktarı 0,15 kg/gün olarak belirlenmiştir. %3 oranında tüketimde azaltmayı hedefler iken çok üstünde bir oranda azaltmayı başardık. 2023 yılında operasyonda yaptığımız değişiklikler, mutfakta toplu alımlar, buklet malzemelerindeki kullandığımız ürünlerdeki değişimler sayesinde büyük oranda katı atığımızı azalttığımızı görmekteyiz. 2024 yılında ise personel ve misafirlerimizdeki bilinçlendirmeyi arttırarak katı atık üretimimizi aynı seviyede tutmayı hedeflemekteyiz.

Şekil.1: 2021,2022,2023 yılları tüketim grafiği

tuketim.jpg
bottom of page